Sumber-sumber dalam Memperoleh Pengetahuan

Sumber-sumber dalam Memperoleh Pengetahuan

Ilmu, disebabkan kaedahnya yang memungkinkan disusunnya tumbuh pengetahuan ilmiah secara sistematik dan dapat diandalkan, berkembang relatif cepat apabila dibandingkan dengan pengetahuan lain. Teknologi sebagai pencerminan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari mempunyai dampak yang menentukan dalam membentuk peradaban manusia terutama dengan berkembangnya struktur masyarakat yang didasarkan kepada pengkhususan pekerjaan. Ilmu dan teknologi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan kriteria pekerjaan. Dunia pengetahuan akhir-akhir ini seakan berpusat pada dua kubu yakni ilmu dan kemanusiaan (humanities) di mana pendidikan lebih mementingkan ilmu daripada kemanusiaan dalam mempersiapkan manusia yang mempunyai keahlian tertentu. Proses pendidikan inilah yang menceraikan pengetahuan menjadi bagian-bagian yang terpisah anatara satu sama lain.

      Di bawah ini ada beberapa sumber dalam memperoleh pengetahuan, yaitu:

  1. Pengalaman Indera (Sense Experience)

Penginderaan adalah alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan, karena pengetahuan berawal mula dari kenyataan yang dapat diinderai. Paham seperti ini dapat juga disebut dengan realisme, yaitu paham yang berpendapat bahwa semua yang dapat diketahui adalah kenyataan saja.

  1. Nalar (Reason)

Penalaran (reason) yaitu berpikir dengan memggabungkan beberapa pemikiran yang dianggap dapat diterima (rasional) untuk memperoleh pengetahuan.

  1. Otoritas (Authority)

Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena dengan hak otoritas seseorang, kelompok memiliki pengetahuan, dan pengetahuan yang diperoleh melalui otoritas ini biasanya tidak diujikan lagi kebenarannya, karena kewibawaan sang penguasa.

  1. Instuisi (Instuition)

Instuisi adalah suatu kemampuan manusia melalui proses kejiwaan yang mampu membuat suatu pernyataan yang dapat diakui sebagai pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari instuisi ini tidak dapat dibuktikan melalui kenyataan, namun diyakini kuat sebagai pengetahuan.

  1. Wahyu (Revelation)

Wahyu adalah berita yang disampaikan Tuhan kepada utusannya untuk kepentingan umat. Yang kemudian dijadikan sebagai suatu kepercayaan karena di dalamnya terdapat pengetahuan.

sumber :
https://www.terbaru.co.id/tank-force-apk/